کلمهء uncertainty چندین برابر در فارسی دارد

از جمله عدم قطعیت، نبود اطمینان، نایقینی، و نااطمینانی. هرگاه این کلمه جنبهء اصطلاحی نداشته باشد مترجم مجاز است برابر دلخواهش را به‌کار ببرد بدون این که نثرش نااستوار شود. اما هنگامی که بر مفهومی خاص اطلاق شود، مثل «اصل عدم قطعیت» در فیزیک،  هیچ برابرنهادهء دیگری مجاز نیست

همین کلمه، در اقتصاد و به‌ویژه در بیمه، بر مفهومی دیگر اطلاق می‌شود که برای آن «نااطمینانی» رایج شده. پس در این رشته‌ها، و نیز هرگاه این معنی در زمینه‌های دیگر فعالیت‌های انسانی منظور است، مجاز نیستیم برابرنهادهء دیگری به‌کار ببریم. پس اگر می‌خواهیم نثرمان نه تنها روان که استوار هم باشد باید از اعمال سلیقه در این موردها دست برداریم!

مدیر فرهنگان

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر